Licenčná zmluva s koncovým používateľom 
na používanie softvérovych a hardvérovych produktov KME.

(Plná verzia)

Táto licenčná zmluva koncového používateľa (ďalej len "zmluva") je právnou zmluvou medzi vami (ste "držiteľom licencie" ako fyzická alebo právnická osoba) a CME Slovakia, s.r.o.. - "poskytovateľ licencie", ktorý udeľuje licenciu na používanie CME Slovakia, s.r.o. Výrobky uvedené v súťažných podkladoch a v sprievodnej dokumentácii ako "KME", ktoré môžu zahŕňať vybavenie, softvér a služby a môžu tiež zahŕňať súvisiace elektronické médiá, tlačené materiály a online alebo elektronickú dokumentáciu (súhrnne označovanú ako "Produkt KME"), ktoré sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

DÔLEŽITÉ! PROSÍM, ČÍTAJTE POZORNE:
Inštaláciou alebo používaním KME súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami tejto zmluvy. Túto Zmluvu prijmete a Zmluva bude uzavretá, ak pred prevzatím alebo inštaláciou KME zvolíte nižšie uvedené tlačidlo alebo pole "Prijímam", "OK" alebo "Áno". Pokiaľ
prijmete túto zmluvu v mene spoločnosti, organizácie alebo vzdelávacie inštitúcie;
agentúra, inštitúcia alebo vládna agentúra ("právnická osoba") ako jej
splnomocnený zákonný zástupca, potom potvrdzujete, že máte oprávnenie zaviazať organizáciu na tieto podmienky a odkazy na vás v tomto dokumente vás označujú ako fyzická osoba koncovému užívateľovi a organizáciu, v ktorej mene túto zmluvu prijímate.
Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy, neinštalujte KME a v budúcnosti nepoužívajte Produkty ani služby CME Slovakia, s.r.o.

1. UDELENIE LICENCIE
KME je licencovaný, nepredáva sa. Táto zmluva udeľuje vám a vám len neexkluzívnu, obmedzenú, neprenosnú, neslicencovatelnou a odvolateľnú licenciu na používanie produktu pre vaše osobné alebo obchodné účely v súlade s podmienkami tu uvedenými.
1.1. POVOLENÉ POUŽITIA
Na jednom zariadení môžete použiť jednu kópiu KME. Ak nákupné a / alebo zmluvnej dokumentácie uvádza väčší počet kópií softvérového produktu a / alebo počet senzorov, máte právo používať KME v súlade s takými špecifikáciami. CME Slovakia, s.r.o.. si vyhradzuje všetky ostatné práva. KME môžete používať len vtedy, ak je to touto zmluvou výslovne povolené.
1.2. REGISTRÁCIA KME
Prijatím tejto zmluvy súhlasíte s registráciou vášho KME. Registrácia vyžaduje platný účet KME, ktorý obsahuje platné kontaktné údaje (meno, e-mailovú adresu, adresu a / alebo iné informácie, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu) pre obnovenie, aktualizácie a ďalšie oznámenie, ako aj platnú licenciu produktu. K používaniu KME je vyžadovaný účet v cloudových službách CME Slovakia, s.r.o..
O váš počítač, v spojení s KME, zaručujete, že ste zákonným vlastníkom zariadenia a máte všetky zákonné práva na vytvorenie účtu. Upozorňujeme, že pri inštalácii KME na váš počítač a pri zohľadnení zásad ochrany osobných údajov môžete naraziť na obmedzenie prístupu k zariadeniu a stratu dát v dôsledku vzdialeného blokovanie
zariadení alebo príkazov na čistenie ručne aplikovaných správcom účtu v súvislosti s vaším vykonávania a / alebo podpora bezpečnostných zásad CME Slovakia, s.r.o.. Ako správca máte právo zariadenia ovládať, vyhľadávať na mape, používať zámok obrazovky a overovanie, zamykať a mazať dáta zariadenia, šifrovať úložisko médií, mazať dočasné súbory, kľúče Registry a dáta prehliadača, skenovať aplikácie a súbory na vaše zariadenie. CME Slovakia, s.r.o.. nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vám bola spôsobená v dôsledku porušenia dôvernosti alebo straty dát pri vykonávaní každej z týchto operácií.
1.3. PRÍSTUP DO KME
Sú vám poskytnuté prihlasovacie údaje, aktivačný kľúč a heslo, ktoré vám umožní prístup ku KME a / alebo k ďalším funkciám dostupným prostredníctvom webových stránok CME Slovakia, s.r.o.. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti svojho účtu a hesla. Tento účet ani licenciu udelenú podľa tejto zmluvy nesmiete previesť na tretie strany.
Súhlasíte, že prijmete plnú zodpovednosť za všetky činnosti, ku ktorým dochádza pod vašim účtom a heslom. Poskytovateľ licencie vám v žiadnom prípade nezodpovedá v prípade, že sú informácie zachytené neoprávnenou osobou buď pri prenose, alebo u vás doma, v práci alebo na inom mieste prístupu. Poskytovateľ licencie si vyhradzuje právo odmietnuť službu, uzavrieť účty podľa vlastného uváženia.

2. OBMEDZENIA KME
KME môžete používať iba na účely, pre ktoré je určený, a len v rámci školenia, usmernení a ďalších dokumentov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou KME.
Nesmiete priamo ani nepriamo autorizovať žiadneho koncového používateľa alebo inú tretiu stranu k sublicenciu, prenájmu, predaj, opätovný predaj, požičiavanie, prenájmu, zdieľanie alebo inému prevodu, bez ohľadu na protiplnenia, od licencie od CME Slovakia, s.r.o.. Pre všetky vytvorené kópie musíte pripraviť a zahrnúť všetky oznámenia o
autorských právach v ich pôvodnej podobe bez ohľadu na médium alebo formu, v ktorej KME existuje. Nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať, vytvárať odvodené práce z prostredia KME, upravovať, prekladať alebo vykonávať akýkoľvek pokus o spätnú analýzu alebo objaviť zdrojový kód KME alebo jeho základné myšlienky, algoritmy, formáty súborov, programovacie rozhranie, alebo rozhrania interoperability. Nesmiete dovoliť tretím stranám využívať výhody výslovne povolených licenčnými podmienkami v sprievodných licenčných podmienkach tretích strán upravujúcich používanie softvéru tretích strán. Spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. nesmiete odobrať žiadne vlastnícke oznámenia ani štítky. Všetky práva, ktoré nie sú nižšie výslovne uvedené, sú vyhradené CME Slovakia, s.r.o.
  
TENTO PRODUKT (KME) NEURČENÝCH NA POUŽITIE V AKOMKOĽVEK PROSTREDIA, VYŽADUJÚCE BEZPEČNÁ PREVÁDZKA ALEBO ŠPECIÁLNE PODMIENKY POUŽITIA. TENTO PRODUKT NIE JE URČENÝ NA POUŽITIE V NAVIGÁCII LIETADIEL A V RIADENIA LETOVEJ PREVÁDZKY, INÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, JADROVÝM ZARIADENIAM, KOMUNIKAČNÝMI SYSTÉMAMI, ZBRANNÝMI SYSTÉMY, VŠETKY APLIKÁCIE NA HĽADANÍM PORUCHY AKÝCHKOĽVEK TECHNICKÝCH SYSTÉMOV ALEBO POŠKODENIE VLASTNÍCTVO, NA COLNÉ ALEBO HRANIČNÝCH KONTROL.

3. POVINNOSTI LICENCIE
3.1. LICENČNÉ POPLATOK
Za všetky práva udelené touto zmluvou k dokumentácii produktu a užívateľa musí držiteľ licencie zaplatiť stanovený licenčný poplatok. Poskytovateľ licencie má právo upraviť tarify a obsah služieb písomným oznámením majiteľovi licencie s mesačnou výpovednou lehotou
za predpokladu, že sú pre držiteľov licencie primerané. Najmä technologický pokrok a pokrok KME sú podmienkami a dôvody tejto zmeny. Licenčný poplatok dohodnutý v tejto zmluve nezahŕňa daň z pridanej hodnoty ani iné dane alebo poplatky.
3.2. PLATOBNÉ POSTUP
Faktúry poskytovateľa licencie sú zasielané priamo držiteľmi licencie e -mail.
V prípade prenájmu KME musí byť každý mesačný licenčný poplatok zaplatený v súlade so zmluvnými záväzkami. V opačnom prípade si CME Slovakia, s.r.o.. vyhradzuje právo pozastaviť prevádzku vášho KME.
3.3. ​SÚHLAS S ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCIE
Spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. vám môže zasielať právne oznámenia a ďalšie oznámenie o službách KME, údržbe alebo našom používanie informácií, ktoré nám poskytnete ( "komunikácie"). Spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. bude zasielať správy prostredníctvom oznámenia KME alebo e-mailom na registrovanú e-mailovú adresu hlavného užívateľa alebo zverejňovať správy na svojich webových stránkach.
Prijatím tejto zmluvy súhlasíte s prijímaním všetkej komunikácie iba prostredníctvom týchto elektronických prostriedkov.
3.4. DODRŽIAVANIE ZÁKONOV
Súhlasíte s používaním KME v súlade so všetkými príslušnými zákonmi, vrátane miestnych zákonov krajiny alebo oblasti, v ktorej žijete, a v súlade so všetkými príslušnými exportnými zákonmi a predpismi. Výrobok nesmiete používať na žiadne účely zakázanému platnými zákonmi.

4. ÚDRŽBA A PODPORA
4.1. AKTUALIZÁCIA
Aktualizácia KME nahrádzajú a / alebo dopĺňajú kópiu KME, z ktorej vzniklo vaše právo na aktualizáciu.
Prijatú aktualizovanú KME môžete používať iba v súlade s podmienkami tejto licenčnej zmluvy. Podmienky tejto licencie nahrádzajú a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, ktoré medzi vami a spoločnosťou CME Slovakia, s.r.o.. mohli existovať vzhľadom na pôvodný produkt alebo prijatý aktualizovaný produkt. Používaním a prijímaním tejto zmluvy súhlasíte s prijímaním aktualizácií softvéru, databáz, iných služieb a aktualizovaných podmienok tejto zmluvy (ak existujú), ktoré budú prenášané pomocou cloudových služieb CME Slovakia, s.r.o..
4.2. ÚDRŽBA
Prijatím tejto zmluvy potvrdzujete a súhlasíte s tým, že váš systém bude používať na prijímanie a servisu aktualizácií produktov cez internet a nebude používaný k ničomu inému než k prenosu a prijímanie aktualizácií do podpisových súborov CME Slovakia, s.r.o.. pri overovaní platnosti licencie.
4.3. PODPORA
Technická podpora KME je poskytovaná po dobu platnosti licencie KME a môže zahŕňať chat s poradcom technickej podpory a / alebo pomoc konzultanta technickej podpory prostredníctvom vzdialeného prístupu k vášmu zariadeniu. Akákoľvek technická podpora je poskytovaná na základe výhradného uváženia CME Slovakia, s.r.o.. bez záruky akéhokoľvek druhu alebo predĺženia záruky akéhokoľvek druhu. V priebehu poskytovania technickej podpory môže spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. určiť, že technický problém je mimo rozsahu technickej podpory. Spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. si vyhradzuje právo odmietnuť, pozastaviť alebo ukončiť akúkoľvek technickú podporu podľa vlastného uváženia, ak držiteľ licencie porušil niektoré z uvedených podmienok tejto zmluvy.


5. AUTORSKÉ PRÁVA
Všetky práva, názvy a obrázky od CME Slovakia, s.r.o.. (Vrátane, ale bez obmedzenia na akýkoľvek programový kód, obrázky, fotografie, logá, animácie, video, audio, hudba, text a "applety"), sprievodné tlačené materiály a všetky kópie materiálov od CME Slovakia, s.r.o. je vo vlastníctve CME Slovakia, s.r.o. Kým práva, tituly a vlastníctvo určitého softvéru tretích strán uvedené v licenciu tretej strany náleží ich príslušným vlastníkom. Spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. je chránená autorskými právami a ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Preto musíte s KME zaobchádzať ako s akýmkoľvek iným materiálom chráneným autorskými právami. Všetky práva, ktoré nie sú nižšie výslovne uvedené, sú vyhradené CME Slovakia, s.r.o.

6. UKONČENIE LICENCIE
Vaše právo používať KME zaniká, keď skončí obdobie povolení alebo porušíte akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy. Licenčné obdobie začína dňom, kedy ste zaplatili a zaregistrovali licenciu KME na svojom účte, bez ohľadu na počet kópií, ktoré môžete použiť, a bude trvať po dobu uvedenú v dokumentácii k nákupu alebo súvisiacu dokumentáciu o zmluvných transakciách od CME Slovakia, sro, distribútor alebo predajcu, od ktorého ste KME zakúpili. KME môže byť automaticky deaktivovaná na konci licenčného obdobia a nebudete mať nárok na príjem žiadnych aktualizácií funkcií alebo obsahu pre KME.
Táto zmluva automaticky skončí, ak nedodržíte akékoľvek obmedzenia alebo iné požiadavky v nej opísané. Po akomkoľvek ukončení alebo vypršaní platnosti tejto zmluvy musíte prestať používať KME a vrátiť všetky súčasti KME (senzorová elektróda, softvér ERI-qlife a / alebo notebook), ak boli poskytnuté v rámci obmedzeného prenájmu alebo testovanie od CME Slovakia, s.r.o. Navyše, ak vám bola KME poskytnutá na základe lízingu alebo na základe testu, nie je KME prevoditeľná dedičnosťou ani súvisiacimi právami a precedensy.
V prípade vypovedania zmluvy nemáte nárok na vrátenie akýchkoľvek finančných prostriedkov od spoločnosti CME Slovakia, s.r.o. alebo od iných predajcov a marketingových partnerov CME Slovakia, s.r.o.. pre KME.
Podmienky týkajúce sa dôvernosti a obmedzenie používania zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto licenčnej zmluvy.

7. OBMEDZENÁ ZÁRUKA
Poskytovateľ licencie zaručuje, že produkt počas záručnej doby plní funkcie opísané v prevádzkovej dokumentácii.
Na produkt je poskytovaná záruka 2 roky od dátumu aktivácie účtu.
Ak je Produkt prenajatý, záručná doba KME trvá tak dlho, kým držiteľ licencie platí svoje mesačné nájomné.
CME SLOVAKIA, S.R.O., OHĽADNE SYSTÉMU KME, ODMIETA VŠETKY ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, BEZ OBMEDZENIA VÝNIMKY AKO VÝSLOVNEJ TÁTO DOHODA. TO PLATÍ NA: IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODNÉ HODNOTY; PREDPOKLADANÝ Z HĽADISKA EKONOMICKÉ NÁVRATNOSTI INVESTÍCIE; ŠKODY ZA STRATU PRACOVNÉ POZÍCIE, ZASTAVENIE PRÁCE; STRATU SOFTVÉRU ALEBO STRATU DÁT; PRESNOSŤ ÚDAJOV; PRESNOSŤ OBSAHU INFORMÁCIÍ; NEDOTKNUTÁ PRÁVA TRETEJ OSOBY; DOKUMENTOV ZISTENÝCH PRÁVNE ALEBO COLNÝ PRAXOU; OBCHODNÝM VYUŽITÍM KME.
Spoločnosť CME Slovakia, s.r.o. tiež koná v mene svojich dodávateľov a marketingových partnerov na účely vylúčenia, vylúčenia a / alebo obmedzenia záväzkov, záruk a záväzkov stanovených v tejto dohode, avšak v žiadnom inom ohľade ani za žiadnym iným účelom. Vyššie uvedené ustanovenia budú vynútená v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi.
7.1 NÁPRAVY
Chyby hlásené počas zmluvnej záručnej doby sú odstránené podľa uváženia poskytovateľa licencie opravou alebo výmenou. Prevencie alebo odstránenie závady je tiež považovaná za prijateľnú opravu.
Ďalšie nároky na záruku zo strany držiteľa licencie (vrátane práva na zníženie licenčných poplatkov alebo škôd) sú výslovne vylúčené.
7.2 NOVÉ MODULY A ROZVOJ KME
Záručný servis nezahŕňa inštaláciu nových modulov Komplexu alebo nových verzií softvérového produktu, ktoré môžu vzniknúť počas ďalšieho vývoja Komplexu. Inštalácia nových modulov KME alebo nových verzií softvérového produktu Eri a / alebo Eri-qlife, ku ktorým môže dôjsť počas ďalšieho vývoja Komplexu, sa vykonáva v súlade s dodatočnými dohodami medzi stranami za osobitný poplatok.
7.3 OBMEDZENIA
Poskytovateľ licencie je oslobodený od záruky do tej miery, že vadu softvéru možno pripísať okolnostiam, za ktoré nenesie zodpovednosť.
Technické údaje, špecifikácie a výkonnostné charakteristiky obsiahnuté v užívateľskej dokumentácii alebo iných dokumentoch poskytovateľa licencie nepredstavujú záruky, pokiaľ nie sú poskytovateľom licencie výslovne a písomne ​​uvedené ako záruky.

8. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA POUŽÍVANIE KME
8.1 Ako užívateľ KME by ste sa mali riadiť "Užívateľskú príručkou", ktorá je súčasťou dokumentácie pre KME a jej softvér.
8.2 Držiteľ licencie má právo používať KME iba na účely, pre ktoré je určený, a len v rozsahu školenia a usmernení, ako aj ďalších dokumentov, ktoré sú jeho súčasťou.
8.3 Držiteľ licencie nemá právo akýmkoľvek spôsobom zasahovať do KME, a predovšetkým do softvéru, ktorý je jeho súčasťou (vrátane kopírovania), a všetkými možnými spôsobmi zabrániť takýmto konaním tretích strán alebo pokusom o ich spáchanie.
8.4 Akékoľvek použitie KME v rozpore s podmienkami tejto zmluvy je zakázané.
8.5 Poskytovateľ licencie nadobúdateľa licencie upozorňuje, že akýkoľvek zásah do softvéru (alebo jeho časti) vloženého do počítača, ktorý je súčasťou KME, je zakázaný a predstavuje podľa tejto zmluvy závažné porušenie licenčných podmienok. V prípade porušenia povinností zo strany Držiteľa licencie, vychádzajúce z predchádzajúcej ponuky (alebo tretej osoby, ktorej bola KME sprístupnená), môžu byť prijaté opatrenia, ktoré zabránia možnosti používať softvér aj KME ako celý. V prípade
výskytu okolností predpísaných v predchádzajúcom odseku sa Poskytovateľ licencie zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škodu alebo iné práva, ktorá v tomto ohľade môžu nadobúdateľovi licencie vzniknúť.
8.6 Pokus o otvorení akejkoľvek súčasti počítača, ktorá je súčasťou KME, povedie k nemožnosti ďalšieho používania KME.
8.7 Je tiež zakázané:
- Defragmentovanie databáz počítačových diskov;
- Prenos pracovných softvérových súborov z disku na disk (bez ohľadu na typ a veľkosť diskov), čo je ekvivalentné kopírovanie;
- Zmeňte systémový čas;
- Zmeňte atribúty súborov umiestnených na pevnom disku počítača;
- Otvorte označená pripojenie umiestnená na šasi;
- Stiahnite si iný software do počítača (okrem prípadov, ktoré boli predtým dohodnuté s poskytovateľom licencie).
8.8 Záručný servis spoločnosti KME, ako aj jej opravy a úpravy možno vykonávať len v súlade s požiadavkami a odporúčaniami uvedenými v tejto dohode alebo v dokumentoch obsiahnutých v jej prílohách, alebo ako súčasť KME a môže ju vykonávať iba Poskytovateľ licencie alebo jeho pridelený a vyškolený personál .
8.9 V prípade porušenia podmienok tejto zmluvy uvedených v článkoch 8.2 - 8.8 tejto zmluvy nie je poskytovateľ licencie povinný zabezpečiť obnovenie prevádzkyschopnosti KME, kým držiteľ licencie nevykoná plnú zálohu za výkon práce súvisiace s obnovenie jeho fungovanie. Výšku platby oznámi poskytovateľ licencie na žiadosť držiteľa licencie, ale nie skôr, než bude vykonané odborné posúdenie KME zamestnanci
poskytovateľa licencie (v prípade potreby bude KME znovu uvedená do prevádzky).
8.10 Držiteľ licencie berie na vedomie skutočnosť, že porušenie podmienok uvedených v článkoch 8.2 - 8.8 tejto zmluvy predstavuje hrubé porušenie autorských práv poskytovateľa licencie ako výrobca softvéru, čo so sebou nesie právnu zodpovednosť za porušenie autorských práv v súlade s právnymi podmienkami v EÚ.

9. ODMIETNUTIE ŠKÔD
K ÚPLNÉMU MIERY POVOLENEJ PLATNÝMI ZÁKONMI, KME A AKÉKOĽVEK SLUŽBY SPOJENÉ S KME, JE VÁM DOKUMENTÁCIA POSKYTOVANÁ "AKO JE" BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY.
Každý, kto používa, testuje alebo hodnotí KME, znáša všetky riziko kvality služieb a efektivity ich aplikácie KME. Spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. nebude za žiadnych okolností zodpovedná za stratu akéhokoľvek druhu, okrem iného vrátane priamych alebo nepriamych škôd vyplývajúcich z používania KME. Neexistuje žiadna formálna záruka presnosti, úplnosti a aktuálnosti údajov. Mali by ste si byť vedomí toho, že aplikácia môže potenciálne obsahovať chyby, opomenutia a/alebo nepresnosti v terminológii.
Úpravy, zmeny a doplnky KME, ako aj opatrenia, ktoré slúži na identifikáciu a oprave chýb, môžu viesť k dočasnému prerušeniu alebo narušenie prevádzky KME a súvisiacich služieb, len ak je to z technických dôvodov absolútne nevyhnutné a musí byť prijaté držiteľom licencie.
Potenciálne náklady držiteľa licencie na dátové pripojenie nie sú zahrnuté v cene (napríklad aktualizácia databázy alebo návšteva externého zdroja informácií).
Za účelom ochrany pred nárokmi tretích strán môže poskytovateľ licencie udeliť držiteľovi licencie, ktorý si zvolil, právo naďalej používať KME, ako aj vymeniť alebo meniť modul KME bez narušenia funkcií opísaných v dokumentácii.
Ďalšie záruky poskytovateľa licencie voči držiteľovi licencie sú vylúčené v prípade skutočných alebo domnelých nárokov tretích strán.
ZODPOVEDNOSŤ CME Slovakia, s.r.o.. V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREKROČÍ CENU, ktorú ste za KME zaplatili.
Vyhlásenia a obmedzenia uvedené vyššie budú platiť bez ohľadu na to, či súhlasíte s používaním, hodnotením alebo testovaním KME.

10. TECHNOLÓGIE ZBERU ÚDAJOV
CME Slovakia, s.r.o.. vás informuje, že v určitých programoch alebo produktoch môže využívať technológiu zberu dát na zhromažďovanie technických informácií, zlepšovanie produktov, poskytovanie súvisiacich služieb, ich prispôsobenie a prevenciu nelicencovanému alebo nezákonnému používaniu produktu alebo spôsobenej škode vo produktov KME.
Osobné údaje poskytnuté (meno, e -mail, heslo, adresa) počas počiatočného nastavenia, ak sú zhromaždené, môžu byť použité ako názov účtu, pod ktorým si môžete zvoliť príjem služieb a / alebo pod ktorým môžete používať KME. Súhlasíte s tým, že spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. môže tieto informácie používať ako súčasť služieb oskytovaných v súvislosti s KME.
Prijatím tejto zmluvy beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. môže poskytovať aktualizácie alebo doplnky k programu alebo produktu, ktoré sa automaticky sťahujú do vášho zariadenia z cloudových služieb CME Slovakia, s.r.o.. Prijatím tejto zmluvy súhlasíte, že k uzavretiu zmluvy a používanie programu
bude možno nutné poskytnúť CME Slovakia, s.r.o.. určité osobné údaje. CME Slovakia, s.r.o.. vás informuje, že bude spracovávať vaše osobné údaje v súlade s platnými zákonmi a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.
Za účelom zlepšenia môže spoločnosť KME zbierať štatistické údaje vo forme anonymných informácií. Štatistika vychádza z priemeru všetkých štatistík poskytovaných užívateľovi KME. To vám môže pomôcť pri rozhodovaní o budúcom použití alebo nákupe ďalších
modulov KME. Informácie sú zhromažďované anonymne a spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. si vyhradzuje právo ich použiť a publikovať pre hodnotenie, štatistiky a analýzy.
Súhlasíte s tým, že CME Slovakia, s.r.o.. môže (i) používať nahrané dáta z nainštalovaného produktu CME Slovakia, s.r.o.. k zlepšeniu KME a súvisiacich služieb; ii) použiť nahrané dáta na účely analýzy alebo podávanie správ, iba ak vás takéto použitie neidentifikuje alebo obsahuje akékoľvek informácie, ktoré by mohli byť použité na identifikáciu akejkoľvek osoby. CME Slovakia, s.r.o.. si ponecháva vlastníctvo,
všetky práva a záujmy v akomkoľvek duševnom vlastníctve alebo pracovným produktu vyplývajúcim z použitia a analýzy týchto informácií. Používaním KME beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že CME Slovakia, s.r.o.. môže zhromažďovať, zverejňovať, uchovávať a analyzovať tieto informácie pre vyššie uvedené účely.
Zhromaždené informácie sú potrebné na optimalizáciu funkčnosti produktov CME Slovakia, s.r.o..
CME Slovakia, s.r.o.. si vyhradzuje právo spolupracovať v akomkoľvek konaní a akomkoľvek vymáhanie práva alebo iných vládnych úradov súvisiacich s vaším používaním KME.
10.1 INFORMÁCIE PRE SVOJHO KLIENTA
Spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. nie je určená k používaniu ani poskytovanie lekárskej pomoci.
Použitie systému KME a aplikácie ERI-Qlife nenahrádza klinické, laboratórne ani iné lekárske vyšetrenie. Procesy a podmienky špecifikované vo výsledkoch analýzy aplikácie ERI-Qlife nepredstavujú základ pre definíciu choroby alebo diagnózy. Pre odbornú pomoc musíte navštíviť odborného lekára.
KME sa používa výhradne ako prostriedok a informačný nástroj pri kompenzačnom korekciu. Nie sme lekári, ani nediskutujeme, ani neporadíme o akýchkoľvek problémoch súvisiacich s liečbou alebo diagnostikou. V súlade s tým ste zodpovední za všetky klinické rozhodnutia a rozhodnutia na základe údajov o klientoch a informácií poskytovaných v službách KME a CME Slovakia, s.r.o..
Dáta zákazníkov sú chránené zákonmi a predpismi, ktoré upravujú súkromie a bezpečnosť zdravotných informácií. Pri nakladaní so všetkými osobnými údajmi musíte dodržiavať príslušné zákony a predpisy vo vašej miestnej jurisdikcii.
Zadaním a prístupom k údajom o zákazníkoch prostredníctvom Služieb potvrdzujete, že ste dostali a ponechali si právo a povolenie na to získaním písomného a podpísaného povolenie od zákazníka, alebo inak, ako to vyžadujú zákony upravujúce vašu jurisdikciu.

11. POŽIADAVKY NA INFORMAČNÉ ZDROJE LICENCIE O KME.
11.1 Pri vytváraní webov, stránok na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, TikTok atď.) Alebo iných informačných zdrojov a / alebo tlačených (reklamných) produktov, ktoré spomínajú KME, môžete (Držiteľ licencie) používať len informácie, ktoré zodpovedajú
k informáciám zverejneným na webových stránkach CME Slovakia, s.r.o.. V slovenčine: https://cmeslovakia.eu, https://sk.kmedex.eu
11.2 Za akékoľvek informácie, ktoré nie sú v súlade s článkom 11.1 a zverejnené v informačných zdrojoch Držiteľa licencie, CME Slovakia, s.r.o.. nenesie zodpovednosť. Okrem toho skreslené informácie o KME zverejnené na informačných zdrojoch Držiteľa licencie a nedodržujúce ustanovenia článku 11.1 Zmluvy môžu byť považované za zavádzajúce koncového používateľa služieb KME (klient Držiteľa licencie) a podliehajú právnej zodpovednosti v súlade so s právnymi podmienkami v EÚ.

12. Všeobecné ustanovenia
12.1 Spätná väzba
Môžete nám poskytnúť spätnú väzbu s rozumnými návrhmi a komentármi ohľadom KME, vrátane spätnej väzby použiteľnosti, hlásenie chýb a výsledkov testov KME (súhrnne "spätná väzba").
Ak udelíte spoločnosti CME Slovakia, s.r.o.. takú spätnú väzbu, udeľujete spoločnosti CME Slovakia, s.r.o.. nasledujúce celosvetová, exkluzívny, trvalá, neodvolateľná, bezplatná, plne platená práva: (i) vytvárať, používať, kopírovať, upravovať, predávať, distribuovať, sublicencovať a vytvárať odvodené diela ako súčasť akéhokoľvek produktu, technológie, služby, špecifikácia alebo inej dokumentácie CME Slovakia , sro (Jednotlivo a súhrnne označované ako "produkty CME Slovakia, s.r.o.."); (Ii) verejne vykonávať alebo zobrazovať, importovať, vysielať, prenášať, distribuovať, licencovať, ponúkať na predaj a predávať, prenajímať alebo požičiavať kópie recenzií (a ich odvodených diel) ako súčasť akéhokoľvek produktu CME Slovakia, s.r.o. .; (Iii) sublicencovať vyššie uvedené práva tretím stranám; (Iv) sublicencie tretím stranám akékoľvek nároky na akékoľvek patenty, ktoré vlastníte alebo máte licenciu, ktoré môžu byť porušené produktom, technológiou alebo službou tretej strany, ktorá používa, interaguje, interaguje alebo odkazuje na recenzie, alebo ich časť, obsiahnutá v technológie alebo služby KME. Okrem toho zaručujete, že na vaše Zrušenie sa nevzťahujú žiadne licenčné podmienky, ktoré vyžadujú, aby spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. splnila akékoľvek ďalšie povinnosti týkajúce sa akýchkoľvek produktov CME Slovakia, s.r.o.., vrátane akéhokoľvek odvolania.
12.2 Vyššia moc
Žiadna zo strán nemôže dohodu porušiť, ak nemôže plniť svoje záväzky v dôsledku prírodnej katastrofy, vojny, mimoriadnych udalostí, štrajku pracovníkov, teroristických činov, výrazné nefunkčnosti internetu, neschopnosti prijímať zásoby alebo akýkoľvek iný dôvod alebo podmienku mimo jeho primeranej kontroly; za predpokladu, že ak takéto dôvody alebo podmienky zostanú v platnosti dlhšie ako tridsať (30) kalendárnych dní. Každá zmluvná strana môže ukončiť dohodu ovplyvnenú takými okolnosťami vyššej moci na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej strany.
12.3 Táto dohoda sa riadi v súlade s právnymi podmienkami v EÚ a medzinárodnými ustanoveniami a zmluvami o autorských právach. Výhradné jurisdikcií a miestom všetkých sporov vyplývajúcich z týchto licenčných podmienok sú v sude Bratislava, Slovakia.
12.4 PLATNÉ PRÁVO
Táto zmluva riadi v súlade s právnymi podmienkami v EÚ.
12.5 JURISDIKCIE
Výhradné jurisdikcie pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou je Bratislava, Slovakia.

Spoločnosť CME Slovakia, s.r.o. môže túto zmluvu kedykoľvek zrevidovať a revidované podmienky sa automaticky uplatňujú na zodpovedajúci verzie KME a jej modulov distribuovaných s revidovanými podmienkami zmluvy. Pokiaľ bude akákoľvek časť tejto Zmluvy považovaná za neplatnú a nevykonateľnú, nebude to mať vplyv na platnosť zostávajúcich podmienok Zmluvy, ktoré zostanú v platnosti a budú zmluvnými stranami vymáhateľné.
V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo nezrovnalostí medzi preklady tejto dohody do iných jazykov má prednosť verzia v anglistčině, vydaná spoločnosťou CME Slovakia, s.r.o.

Kontakty na CME Slovakia,s.r.o.: 
Kopčianska 10, Bratislava 851 01, Slovensko. 
Číslo tel.: +421 944 944 321, 
e-mail: info@cmeslovakia.eu

Späť