Licenčná zmluva k používaniu Systému KME

(​Skrátená verzia)

licenčnej zmluvy koncového používateľa Systému KME, a to ako v skrátenej, tak v plnej verzii ("Zmluva", odkaz). Táto zmluva obsahuje záručný a ďalšie ustanovenia obmedzujúce zodpovednosť CME Slovakia, s.r.o.. voči Vám (Nadobúdateľovi). Užívaním KME potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste si túto zmluvu prečítal a porozumel jej. Podmienky, informácie a právne výhrada uvedené v tejto Zmluve sú spravodlivé a primerané, a váš súhlas s tým, že sa budete touto zmluvou riadiť a že budete dodržiavať jej ustanovenia, je dobrovoľný. Táto zmluva bude prijatá, ak nižšie vyberiete tlačidlo alebo políčko "Súhlasím", "OK" alebo "Áno".
Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy, nepoužívajte ďalej KME ani služby CME Slovakia, s.r.o.


1. POSKYTNUTIE LICENCIE.
Systém KME je poskytovaný na základe licencie, nie sa nepredáva. Touto zmluvou Vám a len Vám udeľujeme neexkluzívnu, obmedzenú, neprenosnú, nepodlicencovatelnou a odvolateľnú licenciu na používanie KME pre vaše osobné alebo obchodné účely v súlade s podmienkami uvedenými v tomto dokumente.
2. OBMEDZENIA POUŽÍVANIE KME.
Užívanie KME je povolené len v súlade s podmienkami uvedenými v článku 1 tejto zmluvy.
3. LICENČNÉ POPLATEK.
Aby ste vy (Nadobúdateľ) mohol užívať KME, ste povinný zaplatiť licenčný poplatok, ako je uvedené v platobnej dokumentácii a / alebo Aktivačný zmluve.
4. ÚDRŽBA A PODPORA.
Prijatím tejto zmluvy súhlasíte s tým, že Váš systém bude dostávať aktualizácie a vykonávať údržbu KME cez internet a nebude spoločnosťou CME Slovakia, s.r.o.. používaný k ničomu inému než k prenosu a aktualizáciu podpisových súborov CME Slovakia, s.r.o.. pri overovaní licencie.
Ak váš produkt KME dostane aktualizáciu, táto aktualizácia nahrádza a / alebo dopĺňa produkt, ktorý slúžil ako základ pre aktiváciu Vášho práva na aktualizácie v súlade s ustanoveniami článku 4 zmluvy.
Počas doby platnosti licencie CME Slovakia, s.r.o.. k KME máte nárok na technickú podporu, ktorá môže zahŕňať chat s konzultantom oddelenia technickej podpory a / alebo pomoc konzultanta oddelenia technickej podpory prostredníctvom vzdialeného prístupu k zariadeniu v súlade s ustanoveniami článku 4 zmluvy.
5. AUTORSKÉ PRÁVA.
Všetky práva k Produktu a jeho aktualizácie patrí spoločnosti CME Slovakia, s.r.o.. a sú chránené zákonmi o autorských právach a medzinárodnými zmluvami.
6. UKONČENIE.
Vaše právo na užívanie produktu CME Slovakia, s.r.o.. (Licencie) zaniká uplynutím licenčného obdobia alebo ak porušíte niektoré z ustanovení alebo podmienky tejto zmluvy.
Po akomkoľvek ukončení alebo vypršaní platnosti tejto zmluvy musíte prestať KME používať a vrátiť všetky súčasti KME (senzorová elektróda, softvér ERI-qlife a / alebo notebook), ak boli spoločnosťou CME Slovakia, s.r.o.. poskytnuté na základe obmedzeného prenájmu alebo testovanie. Navyše, ak vám bola KME poskytnutá na základe lízingu alebo za účelom testovania, nemožno KME previesť na základe dedičského práva ani súvisiacich práv a precedensov.
CME Slovakia, s.r.o.. si vyhradzuje právo v prípade hrubého porušenia
tejto Zmluvy a / alebo v prípade, že Nadobúdateľ nebude na oznámenie o porušení reagovať jednostranne ukončiť užívanie KME Nadobúdateľom.
V prípade vypovedania zmluvy nemáte nárok na vrátenie akýchkoľvek finančných prostriedkov za KME od spoločnosti CME Slovakia, s.r.o.. alebo od akýchkoľvek obchodných sprostredkovateľov spoločnosti CME
Slovakia, s.r.o..
7. OBMEDZENÁ ZÁRUKA.
Na KME je poskytovaná dvojročná záruka, ktorá začína odo dňa aktivácie účtu.
Ak je KME prenajímaný, trvá záručná doba na KME po dobu, kým platí nadobúdateľ mesačné nájomné.
Poskytovateľ zaručuje, že KME bude počas záručnej doby plniť funkcie uvedené v prevádzkovej dokumentácii. Závady reklamovaný Nadobúdateľom počas záručnej doby v súlade s touto zmluvou a / alebo Aktivačné zmluvou budú odstránené podľa uváženia Poskytovateľa opravou alebo výmenou.

PRÁVNA VÝHRADA: CME SLOVAKIA, S.R.O. ODMIETA BEZ OBMEDZENIA VŠETKY ĎALŠIE ZÁRUKY NA SYSTÉM KME, A TO AKO VÝSLOVNÉ, TAK IMPLICITNÉ, OKREM, VÝSLOVNE UVEDENÝCH V TEJTO ZMLUVE. TO PLATÍ NA: IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODNÉ HODNOTY; PREDPOKLADANÝ Z HĽADISKA EKONOMICKÉ NÁVRATNOSTI INVESTÍCIE; ŠKODY ZA STRATU PRACOVNÉ POZÍCIE, ZASTAVENIE PRÁCE; STRATU SOFTVÉRU ALEBO STRATU DÁT; PRESNOSŤ ÚDAJOV; PRESNOSŤ OBSAHU INFORMÁCIÍ; NEDOTKNUTÁ PRÁVA TRETEJ OSOBY; DOKUMENTOV ZISTENÝCH PRÁVNE ALEBO COLNÝ PRAXOU; OBCHODNÝM VYUŽITÍM KME.

8. Použitie systému KME a aplikácie ERI-Qlife nenahrádza klinická, laboratórne ani iné lekárske vyšetrenia. Procesy a podmienky uvedené vo výsledkoch analýzy aplikácie ERI-Qlife nie sú základom pre zistenie ochorenia alebo stanovenie diagnózy. Pre odbornú pomoc musíte navštíviť odborného lekára.
9. TECHNOLÓGIE zberu údajov Prijatím tejto zmluvy súhlasíte s tým, že k uzavretiu aktivačné zmluvy, vytvorenie používateľského účtu a používanie programu KME bude možno potrebné
poskytnúť CME Slovakia, s.r.o.. určité osobné údaje. CME Slovakia, s.r.o.. prehlasuje, že bude spracovávať vaše osobné údaje presne v súlade s platnou legislatívou (GDPR EÚ) a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.
Používaním KME beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť CME Slovakia, s.r.o.. môže zhromažďovať, zverejňovať, ukladať a analyzovať štatistické údaje ako anonymné informácie na účely uvedené v článku 9 zmluvy.
10. POŽIADAVKY NA INFORMAČNÉ ZDROJE NADOBÚDATEĽA O KME.
Pri tvorbe webových stránok, stránok na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, TikTok atď.) Alebo iných informačných zdrojoch a / alebo tlačených (reklamných) produktoch, ktoré spomínajú KME, môže Nadobúdateľ použiť len informácie, ktoré zodpovedajú informáciám zverejneným na webových stránkach CME Slovakia, sro V slovenčine: https://cs.cmeslovakia.eu, https://cz.kmedex.eu
CME Slovakia, s.r.o.. nie je zodpovedná za akékoľvek informácie, ktoré
nie sú v súlade s prvým odsekom článku 10 Zmluvy, avšak boli zverejnené v informačných zdrojoch Nadobúdateľa. Okrem toho môžu byť skreslené informácie o KME zverejnené na informačných zdrojoch Nadobúdateľa, ktoré nie sú v súlade s článkom 10 Zmluvy, považované za zavádzajúce pre koncového užívateľa (klienta Nadobúdateľa) a viesť k vzniku právnej zodpovednosti v súlade so zákonmi EÚ.

Kontakty CME Slovakia,s.r.o.: 
Kopčianska 10, Bratislava 851 01, Slovensko
Číslo tel.: +421 944 944 321 
e-mail: info@cmeslovakia.eu

Späť