Zásady ochrany osobných údajov pri používaní systému KME

Tieto zásady ochrany osobných údajov a spracúvania osobných údajov upravujú spracúvanie a používanie osobných a iných údajov používateľov Systému KME výrobcom Systému, spoločnosťou CME Slovakia, s.r.o. (ďalej len Prevádzkovateľ). Aktuálna verzia týchto zásad ochrany osobných údajov je neustále k dispozícii na kontrolu a je zverejnená na internete na adrese: https://www.sk.wiki-kme.com/Privacy_policy.html Používateľ prenosom osobných a iných údajov Prevádzkovateľovi prostredníctvom používania Systému potvrdzuje svoj súhlas s použitím uvedených údajov za podmienok uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Ak Používateľ nesúhlasí s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov, je povinný prestať používať Systém. Bezpodmienečný súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov je začiatkom používania Systému KME.

1. PODMIENKY 
1.1. systém KME. Všetky výhradné práva k Systému KME a jeho jednotlivým prvkom (vrátane softvéru, dizajnu) patria v plnom rozsahu Prevádzkovateľovi. Prevod výhradných práv na Používateľa nie je predmetom týchto Zásad ochrany osobných údajov. 
1.2. Používateľ – osoba používajúca Systém KME. 
1.3. Legislatíva znamená súčasnú legislatívu Európskej únie. 
1.4. Osobné údaje - osobné údaje Používateľa, ktoré Používateľ poskytne samostatne pri registrácii alebo v procese využívania funkcionality Systému KME. 
1.5. Údaje - ďalšie údaje o Používateľovi (nie sú zahrnuté v koncepte Osobné údaje). 
1.6. Registrácia - vyplnenie Registračných formulárov používaných v Systéme Používateľom uvedením potrebných údajov. 
1.7. Registračný formulár - formulár nachádzajúci sa v Systéme, ktorý musí Užívateľ vyplniť, aby mohol Systém využívať v plnom rozsahu. objem. 
1.8. Služba(y) - služby poskytované Prevádzkovateľom na základe zmluvy.   

2. ZBER A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
2.1. Prevádzkovateľ zhromažďuje a uchováva len tie Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie Služieb Prevádzkovateľom a interakciu s Používateľom. 
2.2. Za správnosť a presnosť uvedených Osobných údajov zodpovedá Užívateľ. 
2.3. Osobné údaje môžu byť použité na nasledujúce účely: 
2.3.1. poskytovanie Služieb Užívateľovi; 
2.3.2. identifikácia Užívateľa; 
2.3.3. interakcia s používateľom; 
2.3.4. zasielanie informačných materiálov, poznámok a žiadostí Užívateľovi; 
2.3.5. vykonávanie štatistických a iných štúdií; 
2.4. Prevádzkovateľ spracúva aj nasledovné údaje: 
2.4.1. priezvisko, meno a priezvisko; 
2.4.2. Emailová adresa; 
2.4.3. telefónne číslo (vrátane mobilu).

3. POSTUP PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH A INÝCH ÚDAJOV 
3.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje používať Osobné údaje v súlade so zákonmi EÚ, Všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 (GDPR) a internými dokumentmi Prevádzkovateľa. 
3.2. V súvislosti s Osobnými údajmi a inými Používateľskými údajmi sa zachováva ich dôvernosť, s výnimkou prípadov, keď sú uvedené údaje verejne dostupné. 
3.3. Prevádzkovateľ má právo ponechať si archívnu kópiu Osobných údajov. Prevádzkovateľ má právo uchovávať Osobné údaje a Údaje na serveroch mimo územia aktuálnej krajiny lokalizácie Používateľa. 
3.4. Prevádzkovateľ má právo preniesť Osobné údaje a Údaje Užívateľa bez súhlasu Užívateľa týmto osobám: 
3.4.1. štátnym orgánom vrátane vyšetrovacích a vyšetrovacích orgánov a samosprávam na ich odôvodnenú žiadosť; 
3.4.2. v iných prípadoch výslovne stanovených platnou legislatívou aktuálnej krajiny, v ktorej sa Používateľ nachádza. 
3.5. Prevádzkovateľ má právo preniesť Osobné údaje a Údaje tretím osobám neuvedeným v bode 3.4. týchto Zásad ochrany osobných údajov v nasledujúcich prípadoch: 
3.5.1. Používateľ vyjadril svoj súhlas s takýmto konaním; 
3.5.2. prevod je nevyhnutný v rámci používania Systému Používateľom alebo poskytovania Služieb Používateľovi; 
3.6. Prevádzkovateľ vykonáva automatizované spracovanie Osobných údajov a údajov.

4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 4.1. Prevádzkovateľ vykonáva primeranú ochranu Osobných a iných údajov v súlade s Právnou úpravou (bod 3.1 tohto dokumentu) a prijíma potrebné a dostatočné organizačné a technické opatrenia na ochranu Osobných údajov. 4.2. Aplikované ochranné opatrenia okrem iného umožňujú chrániť Osobné údaje pred neoprávneným alebo náhodným prístupom, zničením, úpravou, blokovaním, kopírovaním, šírením, ako aj pred iným protiprávnym konaním tretích osôb s nimi.

 ​5. ĎALŠIE USTANOVENIA 
5.1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov a vzťah medzi Používateľom a Prevádzkovateľom vzniknutý v súvislosti s uplatňovaním Zásad ochrany osobných údajov sa riadia právom aktuálnej krajiny lokalizácie Používateľa. 
5.2. Všetky prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú riešené v súlade s platnou legislatívou v mieste registrácie Prevádzkovateľa. Pred podaním žaloby na súd musí Užívateľ dodržať povinné prípravné konanie a písomne ​zaslať príslušný nárok Prevádzkovateľovi. Lehota na odpoveď na reklamáciu je 30 (tridsať) pracovných dní. 
5.3. Ak sa z jedného alebo druhého dôvodu zistí, že jedno alebo viaceré ustanovenia Zásad ochrany osobných údajov sú neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť alebo uplatniteľnosť zostávajúcich ustanovení Zásad ochrany osobných údajov. 
5.4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť Zásady ochrany osobných údajov (úplne alebo čiastočne) bez predchádzajúcej dohody s Používateľom. Všetky zmeny nadobúdajú platnosť od ich zverejnenia v Systéme KME. 
5.5. Používateľ sa zaväzuje nezávisle sledovať zmeny Zásad ochrany osobných údajov preštudovaním aktuálnej verzie. 5.6. Všetky návrhy alebo otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov je potrebné nahlásiť na e-mail: info@cmeslovakia.eu

Kontakty CME Slovakia,s.r.o.: 
Kopčianska 10, Bratislava 851 01, Slovensko
Číslo tel.: +421 944 944 321 
e-mail: info@cmeslovakia.eu

Späť